Vg 2 Bransjelære


Boka beskriver regelverket som eksisterer innen bransjen og forklarer gjennomføringen av nødvendige HMS-tiltak. Saksgangen i en byggeprosess blir forklart og forskjellige anbudsformer og kontraktsformer blir gjennomgått. Avtaleverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker har et eget kapittel som tar for seg de rettigheter og plikter partene har i en arbeidssituasjon. HMS er viet stor plass i boka, med gjennomgang av arbeidsmiljøloven og det ansvaret arbeidsgiver og arbeidstaker har i forhold til loven. Inn her hører også avfallshåndtering på den enkelte arbeidsplass.
Tegningslesing, målestokk og beskrivelser er også sentrale emner som får et eget kapittel.

Oppgaver fra læreboka:
Praktiske oppgaver:
Framvisninger:
   
   
   
   
   
   

Sidesitat: Tomt hode er lett å bære