IK Internkontroll


Er for å sikre at bedriftens regler og rutiner blir fulgt opp og overholdt.

Om internkontroll

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.

Forskriften er utgitt med veiledning og kommentarer. Der kan du se hvordan arbeidet bør legges opp for virksomheter som er små og lite risikoutsatt og hva som skal til der det er mange ansatte eller stor risiko for helse-, miljø- og sikkerhetsproblemer. Forskriften er tilgjengelig i kolonnen til høyre.

Det finnes i dag mange tilbydere av systemer for Internkontroll. De fleste er brukervennlig og gir en god oversikt for bedriften.

Systemene varierer også avhengig av yrke og størrelse på bedriften. De fleste systemer er nettbasert og leveres av eksterne tilbydere som holder systemene oppdatert ved nye regler og forandringer.

På linken nedenfor tar vi for oss et enkelt oppsett for at du skal ha forstå hva et interntkontrollsystem består av.

Har du nett tilgang så les mer Klikk her....

Eksempel på et ikke nettbasert forenklet IK System. Klikk her.....

Sidesitat: ...man aldri lyver så frekt for seg selv som når man setter seg ned for å se sannheten i øynene